Zbiralnik prahu za peskanje

Pri odloèanju za nakup industrijskih zbiralnikov prahu je vredno vedeti, da obstaja veè naèinov zbiranja prahu. Prvi vrstni red gospodarskih zbirateljev prahu so naselitvene komore. Obstajajo enaki gravitacijski separatorji prahu. Delci prahu, ki gredo v notranjost takega zbiralnika prahu, pod vplivom gravitacije, vstopijo v eno dno zbiralnika prahu, preèi¹èeni plin, ki je svetlej¹i, se zlahka odvaja iz vrha takega zbiralca prahu. Pomembna znaèilnost tovrstnih zbiralnikov prahu je mo¾nost prahu iz vroèega prahu.

Druga vrsta industrijskih zbiralnikov prahu so inercijski kolektorji. Predstavljajo se v dejstvu, da so tak¹ne organizacije na voljo v obratovanju in ¹tejejo tudi za zelo poenostavljeno gradnjo. Vedno si zapomnite, da njihova uèinkovitost ni moèna. Zato v veèjih proizvodnih trgovinah ne delujejo dobro.Druge vrste so filtrirni zbiralniki prahu. Filtrski zbiralniki prahu v trenutni raztopini delujejo tako, da se kontaminirani plin obdela z ustreznimi materiali. Na ta naèin neèistoèe ostanejo na tkanini in preèi¹èeni plin teèe naprej. Za tak¹ne zbiralnike prahu je znaèilna zelo visoka uèinkovitost. Zato dobro delujejo v veèjih proizvodnih obratih.Upo¹tevati je treba, da je industrijsko pridobivanje prahu upravièeno na vseh delovnih mestih, kjer se spro¹èajo nekatera onesna¾evala zraka. Vendar je treba upo¹tevati, da so tak¹ni gospodarski zbiralniki prahu zelo dobri, zato bi morali na¹ zbiralec prahu prilagoditi slogu dela, ki ga proizvajajo v interesu. To je treba prebrati o dobrih parametrih tak¹nih zbiralnikov prahu, da bi lahko konèno odloèili, koliko se moramo odloèiti. Vrste zbiralnikov prahu se razlikujejo predvsem z uèinkovitostjo èi¹èenja. Zato bodo ti zbiralci prahu, ki so nekoliko bolj pomembni s stabilnostjo, veliko bolj funkcionalni. Obstaja tudi podjetje industrijskih zbiralcev prahu. To je vredno uporabljati preizku¹ena podjetja, ki imajo pozitivne ocene. Z garancijo ne bomo uspeli z garancijo na industrijski zbiralnik prahu, ki smo ga kupili.