Varnosti in zdravja pri delu

Vsa podjetja so odgovorna za razmi¹ljanje o varnosti svojih gostov. ©e posebej obravnava podjetja, ki imajo slabe materiale v enostavnem poslu. Delodajalec bi moral zelo varovati zdravje in ljudi, ki ustvarjajo v takih razmerah.

"Odlok ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z ponudbo eksplozivnega ozraèja" prisili delodajalca, naj razvije dokument o za¹èiti pred eksplozijo. To nedvomno obravnava le podjetja, v katerih so uporabne vnetljive snovi, ki lahko povzroèijo eksplozivno atmosfero z zrakom. Tak¹ne snovi lahko vkljuèujejo tudi tekoèine, pline, kot tudi zelo fine trdne snovi, to je prah.

Pri uporabi nevarnih, vnetljivih snovi, s katerimi so delavci izpostavljeni, je treba vnaprej identificirati prostore, ki jim grozi eksplozija. Èe so ¾e navedene, glejte uredbo ministra, navedeno v uvodu.

Gre za to, katere dokumente mora delodajalec pripraviti. Odstavek 4.4 uredbe govori o tem, da izvaja vse ocene tveganja, ki so povezane z enostavnim ukrepanjem v ozadju dela eksplozivnega ozraèja. Nato je tako imenovana „ocena tveganja“, ki ima med drugim tudi druge elemente: \ t

a verjetnost eksplozivne atmosfere,b mo¾ni èas nastanka eksplozivnega ozraèja, \ t(c verjetnost, da bodo viri v¾iga, kot je elektrostatièna razelektritev, prisotni in aktivirani;d naprave, snovi in zmesi, ki jih uporablja delodajalec, \ tmehanizmi med njimi in njihovimi interakcijami, \ te prièakovano velikost uèinka mo¾ne eksplozije.

Pomembno je tudi, da se upo¹tevajo sosednji prostori, ki lahko ¾ivijo na vsak naèin, ki so povezani z odprtinami na potencialno eksplozivnih obmoèjih, na primer z ventilacijo. V primerih nevarnosti ne bodo varni.

Po zakljuèku celotne ocene tveganja je delodajalec skupaj s toèko 7.1 Uredbe ¹e vedno odgovoren za pripravo dokumenta o za¹èiti pred eksplozijami.

Dokument o za¹èiti pred eksplozijami mora biti izveden iz nekaj pomembnih delov, vsebovati mora seznam stvari in izjavo delodajalca o obveznostih osebe. Pomembni elementi dokumenta so: seznam potencialno eksplozivnih ozraèij in virov v¾iga, opis priprav, ki se uporabljajo za prepreèevanje eksplozij, informacije o datumih posodobitve dokumentov, opis gorljivih materialov, ocena tveganja eksplozije, mo¾ni scenariji eksplozije, kakor tudi spremne dokumente. Dokument o za¹èiti pred eksplozijo mora vkljuèevati tudi grafike in naèrte lokacij.

V smislu priprave pravilno omenjene dokumentacije je vredno doseèi za strokovnjake. Vendar pa sta delo in zdravje zaposlenih najpomembnej¹a in se spomnite, da smo zagotovili dobro oceno tveganja.