Upravljanje z ljudmi

http://kankusta-duo.shop/si/

Programsko opremo Enova je zgradila skupina strokovnjakov. Najbolj¹i oblikovalci, programerji in preizku¹evalci so veè let delali brez prekinitve, da bi izdelek dosegli popolnost. Njihova popolnost je tako dolga leta tesnega dogovora z mo¹kimi, ki lahko sedem dni na teden èakajo 24 urno podporo. Vsi mo¹ki so posamièno. Tesno in tesno sodelovanje je omogoèilo razvoj programske opreme, da bi postala bolj¹a in bolj praktièna, tako da ne bi bila va¹a na IT kvadratu.

Program Enova Kadry in plaèe je programska oprema, ki uèinkovito podpira upravljanje èlove¹kega kapitala v podjetju. Ukvarja se s podjetji, ki zaposlujejo od nekaj do veè tisoè zaposlenih. Ta program preslika kompleksno organizacijsko strukturo podjetja z izjemno enostavnostjo in uèinkovitostjo. Programska oprema izpolnjuje vse zahteve poljske zakonodaje. Èe je treba evidentirati podatke o HR, izraèunati prispevke za socialno zavarovanje, davke, plaèe ali dajatve za bolezen. Programska oprema je definirana za ¹tevilne prejemnike. Ti lahko med drugim vkljuèujejo zaposlene v upravi, raèunovodske pisarne, podjetja, ki ponujajo storitve oddelka za ¹tetje dela ali kadrovske evidence, pa tudi zaposlene v oddelku za kadrovske zadeve ali plaèe.

Treba je zaupati podjetju z dolgoletnimi izku¹njami. Izberite programsko opremo Enova Kadry in plaèe za poveèanje uèinkovitosti izvajanja lastnega imena. Program vam daje prednosti pri izbolj¹anju procesov upravljanja s èlove¹kimi viri, uèinkovitosti sistema, zmanj¹evanju tveganja napak, avtomatizacije procesov, takoj¹njega in intuitivnega dostopa do celotnih podatkov o zaposlenih. Programska oprema prihrani delo dela oddelka za èlove¹ke vire in podpira podru¾nico v te¾avah njenega pogostega dela. Program zagotavlja popolno sodelovanje z vsemi standardi in zakonskimi zahtevami, ki veljajo na vseh podroèjih na¹ega sveta.

Izberite programsko opremo podjetja Enova HR in Payroll ter predlagajte, da je IT osebje poceni, 24 dni na dan, sedem dni na teden. Pomagali vam bodo namestiti, konfigurirati in odpreti programsko opremo, pripraviti IT sistem podjetja za ustvarjanje s programskim centrom.