Ukaz comarch xl

Program comarch xl je nato obse¾en sistem razreda ERP, ki podpira in olaj¹uje upravljanje sodobnega podjetja. ERP programska oprema se uporablja v razliènih podjetjih velikosti, od najmanj¹ih, veè oseb do pomembnih korporacij s ¹tevilnimi podru¾nicami na svetu.

Glavne prednosti te programske opreme so pomembne tudi na drugih podroèjih upravljanja podjetij:- raèunovodske in raèunovodske storitve, \ t- upravljanje stanja gospodarstva in skladi¹èenja,- domaèi in zunanji promet dokumentov, \ t- analiza notranjih procesov podjetja,- prodaja in upravljanje informacij s konènim kupcem,- upravljanje s èlove¹kimi viri podjetja.

Program comarch xl se predstavlja na zelo kompleksne naèine in je modularna konstrukcija.To absolutno prilo¾nost dajem za izgradnjo re¹itve, prilagojene velikim potrebam podjetja.Serija modulov je zdru¾ena v razpone, ki logièno zdru¾ujejo funkcionalnosti, ki delujejo skupaj.Za vsako podjetje se uporablja sistem comarch. Pred naroèilom je sposobnost analizirati celotne procese in potrebe podjetja, zaradi èesar boste v podjetju dosegli visoko uèinkovitost.Poleg standardne razlièice licence, ponudbe comarch in telesa v standardu SaaS ali programske opreme kot storitve. Celotna storitev deluje enkrat kot del raèunalni¹tva v oblaku. Dostop je mogoè preko internetne povezave preko spletnega brskalnika.Ta naèin distribucije zmanj¹a stro¹ke izvajanja izdelka na konènem kupcu. Ne vkljuèuje potrebe po vlaganju v produkcijske stre¾nike in najem strokovnjakov za upravljanje in vzdr¾evanje programske opreme.Za tehnolo¹ka podjetja program ponuja posebne module. Dajejo vam sredstva za definiranje proizvodnih procesov.Tehnièni parametri uporabljenih surovin in nadomestkov se lahko vkljuèijo v bazo podatkov. Nova tehnolo¹ka razlièica vam omogoèa, da ponudbo pisarne prilagodite zunanjemu prejemniku.Trenutno se program comarch xl u¾iva v veè kot 5.000 podjetjih na celotnem Poljskem. Med najveèjimi panogami, ki jih uporablja programska oprema, so med drugim gradbena, kemièna, transportna, elektronska in avtomatizacija.Najveèji uporabniki so:- Trgovca- VOX gradbena skladi¹èa