Stroji za kemieno industrijo

Edinstvena in nizka industrija mora prebrati stroje. Stroji lahko obstajajo na drugem mestu, le da morajo imeti dobro skupno. Imeti morajo potrdilo in ga mora sprejeti urad za tehnièni pregled za delo. Ti dve zahtevi sta nujno potrebni.Kaj morate storiti, èe se pri nakupu stroja ni pojavilo potrdilo o stroju, na primer zaradi starosti stroja (izdelano je bilo v letih, ko takih pogojev ni bilo, ali èe nam prodajalec ni priskrbel ustreznega potrdila?

https://olife24.eu/si/ OstelifeOstelife - Boleèine v sklepih in hrbtenici. Premakni se brez meja!

Èe nimamo potrdila, ga lahko vrnemo stroju. V dana¹njem smislu bi morali najti podjetje, ki ima pooblastilo za izdajo potrdila. Pred izdajo sprièevala o stroju je dosledna analiza diagramov, ki jih imamo. Obstajajo elektrièni, strukturni, pnevmatski in hidravlièni sistemi, ki jih je treba pridobiti s prilo¾eno dokumentacijo. Da nismo tak¹ne dokumentacije, je bilo najeti certificirano podjetje, ki bo rekonstruiralo sheme (samo ena, izterjava sistema bo stra¹no draga, zato, èe bomo kdaj kupili stroj brez shem, torej razmislimo o tem. Po analizi dokumentacije, èe ni ovir, poteka certificiranje.Potrditev strojev je torej prvi korak na poti do sto odstotkovnega varnega stroja. Po potrditvi predlaga, da Urad za tehniène preglede povabi na pregled. Èe urad za tehnièni pregled dovoljuje, se lahko enako uporabi na stroju, da se zaposlenim omogoèi delo. Vendar pa ¾elimo biti zagotovilo, da je poljska organizacija resnièno varna, predlagam, da opravite revizijo majhnih ali bistvenih zahtev.Certificiranje strojev in revizije zahtev glede svetlobe ter revizije bistvenih zahtev, tako da obstaja oddelek za dejavnost, ki je pogosto eno in isto ime. Pri revidiranju majhnih zahtev ali bistvenih zahtev se vzpostavijo podobne kontrole, kot se izvaja pri certificiranju. Zahtevani so vsi proizvajalèevi sistemi in dokumentacija ter navodila za delovno mesto in varnostne re¹itve. Mnoga podjetja delujejo v tak¹ni obliki, da bodo, èe bodo pri nas opazili pomanjkljivosti ali pomanjkljivosti, predlagali spremembe in spremembe, ki so na vrsti za izbolj¹anje zdravja in varnosti.