Sivo obmoeje trgovine

Velikost sive ekonomije na Poljskem je velik problem. Na¹a dr¾ava se s tem ¹e vedno bori z ostalimi. Vendar se na tem podroèju dobro sooèamo v spopadu z novimi dr¾avami nekdanjega vzhodnega bloka in daleè po vsej Evropi je ¹e posebej te¾ko.

Menim, da siva ekonomija ne bo odpravila represivnih ukrepov, kot so kazni za pomanjkanje postnet revo. Edina odre¹itev je izobra¾evanje dru¾be, in to je dosledno zavedanje, da sodelujemo v skupini in da je tisto, kar je dobro za nas in ki nam koristi. Kaj daleè potrebujete, da bi si povrnili zaupanje zaposlenih v dr¾avo - veliko se vr¾e, predvsem v uporni¹kih okoljih, ki nam jih dr¾ava oropa. Podjetniki, ki razgla¹ajo to tezo, se namenjajo velikim infrastrukturnim nalo¾bam, zaradi katerih so ¹ale o na¹ih cestah popolnoma izgubile svojo moè. Podobno politiki, ki predstavljajo tak¹no re¹itev. Neodgovorno pridiganje populistiènih sloganov se sreèuje z velikim odzivom, zlasti med mladimi, ki so navdu¹eni nad svojim zvokom, ne preseneèeni nad tem, kaj se dejansko skriva za njimi.Praksa uèi, da bodo nepo¹teni podjetniki vedno na¹li naèin, da se izognejo sistemu. Poleg tega imajo podporo pomembne skupine na¹ih strank, ki kljub dru¾abnim kampanjam, ki raèunajo na navade zbiranja prejemkov, ¹e vedno obravnavajo davke kot razbojnika in isti prejem kot nepotrebno smeti. Kaj pa dejstvo, da bo vlada doloèila visoke kazni, èe ne bo imela fiskalne blagajne, èe bo izvr¹evanje teh kazni nekoliko uèinkovito?Kljub temu pa zadeva ni tako slaba, kot bi bilo, èe bi sodili na podlagi zgornjih ugotovitev. Zaupanje Poljakov v dr¾avo in drug drugega nara¹èa - ta proces je poèasen in nereden, vendar je skrb za ¹estindvajset let vidna. Mislim, da bo z gospodarskim in notranjim razvojem dr¾ave vladalo vedno manj gostov, pravilo kratkoroènih dobièkov, in ¹e veè - z osnovno po¹tenostjo. Tudi èe se drobtine zrejo kot ta sprememba moèi, to ne spremeni dejstva, da smo modri, èeprav zelo izku¹en narod, ne bomo unièili, kar so storili po letu 1989. In da bo Poljska ¹e vedno v Evropi kot Rusija.