Samoocenjevanje in njegovo merjenje

Poljski predpisi govorijo o mo¾nosti izkori¹èanja davène olaj¹ave za nakup toplotnega hd tiskalnika fiskalne po¹te. Ta olaj¹ava je nadomestilo v vi¹ini 90% nakupne cene, vendar ne sme presegati 700 PLN. Hkrati, èe podjetnik kupi veè naprav, se ta meja izraèuna za vsako posebno in ne za ¹ir¹o javnost. Kako je lahko davèna olaj¹ava za blagajno dobièkonosna in prihrani veliko denarja.

https://w-tox24.eu/si/Welltox - Odkrijte najbolj¹o pot do razbarvanja!

To je vredno sprejeti take ponudbe. Med tak¹nimi olaj¹avami so vedno doloèena pravila lastnine. Vsebina je porabljena v resoluciji o davku na blago in pomoè.Prva misel je, da je treba davènemu uradu poroèati o ¹tevilu blagajn, ki jih je treba upo¹tevati pri nakupu, in o znesku davènega dolga. Poleg tega morate navesti tudi naslov, kjer bodo uporabljeni zneski. Opozoriti je treba, da je treba tak¹no vlogo vlo¾iti pred datumom zaèetka lastnine iz blagajn.Naslednje pravilo je, da je treba ohraniti doloèene datume, v katerih mora davèni zavezanec namestiti in zagnati lastnino iz prijavljenih blagajn.Poleg tega ta blagajna zahteva tehniène zahteve, ki so predstavljene v Resoluciji o DDV. Kako in kako izvajati posebne funkcije. Na primer, mora omogoèati varen prenos informacij zunanjim medijem. Registrske blagajne se pred izdajo vloge za povraèilo za njihov nakup tehnièno preverijo.Zadnje pravilo velja za osebe, ki so prenehale veljati. Za pridobitev povraèila za nakup blagajne morajo te osebe dodatno predlo¾iti loèeno vlogo, ki vsebuje bistveno znanje o davènem zavezancu. V takem projektu je treba na primer navesti ime in priimek, podatke o naslovu, davèno identifikacijsko ¹tevilko (NIP in ¹tevilko banènega raèuna, na katero se lahko neposredno vrne nadomestilo za nakup take blagajne. Obdobje, v katerem je treba pridobiti tak¹no povraèilo, je 25 dni od trenutka, ko je zavezanec vlo¾il naslednji zahtevek.Èe povzamemo, se je treba spomniti teh naèel. Po njihovem doseganju bi bilo treba priznati davèno olaj¹avo za nakup blagajne.