Rudnik eksplozije metana so nica

Rudarstvo v svoji regiji je najmoènej¹e na svetu, kljub temu, da so metanov premog najvarnej¹i. Varnost je bila narejena z uporabo razliènih metod in za¹èitnih ukrepov, s èimer smo zmanj¹ali mo¾nost v¾iga ali eksplozije metana.

Da bi se izognili eksploziji metana, zmanj¹amo pojavnost dejavnikov, ki ga poganjajo, katerih nastajanje lahko omejimo z uporabo ustreznih naprav. V prihodnosti rudnika, do meje ali prednika, je treba povzroèiti elektriko iz kombajnov in transporterjev, ki preva¾ajo plen. To je posledica uèinka iskrenja po¹kodovanih kablov ali ustvarjanja elektriènega obloka, gre za v¾ig in eksplozijo metana. Zato je v vseh elektriènih napravah povezana posebna za¹èita pred eksplozijami. Zahvaljujoè taki za¹èiti, ki je zagotovljena v zadnjih orodjih in strojih, zmanj¹amo prodor elektriènega potenciala v center metana, tako da se v primeru okvare ne bo pridru¾il tragediji. Rudarski elektrièarji, ki delajo na delih rudnika, so posebej usposobljeni s stopnjo za¹èite pred eksplozijo in ognjevarno, tako da lahko sami ustvarjajo druge dejavnosti tudi za druge podzemne tipe. Vsak elektrièar, vsakih pet let, mora zaèeti s takim usposabljanjem, kar bo imelo za posledico izpit, zaradi katerega se bo njegovo znanje osve¾ilo in spoznalo sodobne predpise in vrste dose¾kov, odpornih proti ognju in eksploziji.Za¹èita pred eksplozijo in ognjevarnost je zato pomemben element, ki se vrne na rudnik, zaradi èesar je nevarnost eksplozije metana zmanj¹ana.