Rezalnik ibili

Rezanje sira se ponavlja kot nepomembno vpra¹anje, toda izku¹nje prodajalcev pri izdelavi sira o vrednosti lahko reèemo povsem drugaèe. Siri so glede na vrsto drugaène konsistence. Obstajajo trdi siri, za katere morate porabiti veliko energije, pa tudi zelo lepe sire, tudi èe se dr¾ite velikosti no¾a, tudi èe je no¾ namenjen izkljuèno za rezanje sira. Zadnji je, da je povr¹ina no¾a umazana z gostim sirom, naslednje rezine pa je ¹e te¾je narezati v natanèno sredi¹èe, ne da bi po¹kodovali strukturo sira.

EcoSlim EcoSlim Učinkovit način za vitko sliko v kratkem času

S èem se lahko ukvarjajo tisti, ki se ukvarjajo s poslovanjem, ki vsak dan pogosto za razliène stranke narezujejo razliène vrste sira na visoke rezine? Najprej morajo uporabiti dober rezalnik. Rezalnik sirov ma-ga je uèinek visokega razreda, namenjen rezanju vseh vrst sira. Ima zelo natanèno rezilo, ki dobro urezuje v sir in narezuje tanke, obèutljive rezine, ne glede na konsistenco tega sira. To pomeni, da lahko ta rezalnik hitro zmanj¹a veèji odmerek sira, ne da bi bilo treba povr¹ino rezila obrisati z majhnimi rezinami. Nato je dragocen povsod, kjer obstaja potreba po zmanj¹anju velikih kolièin sirov razliènih vrst v majhnem obdobju, obièajno v skladi¹èih. Vendar pa smo se vedno bolj pripravljeni odloèiti za nakup rezalnika za va¹e domove, ker se zdi, da smo zelo veseli, da lahko priznajo delo, ki je potrebno in ki nam povzroèa veliko te¾av.

Danes namesto kupovanja sira za rezine lahko kupite svoj rezalnik sira, vsak dan pa v obliki satja toliko rezin sira, kot ¾elite iz sira! Gre za moèno varèevanje z energijo in sam sir, saj se bo tisti, ki se nahaja v celotnem bloku, zmanj¹al veliko poèasneje kot sir, narezan na visoke rezine v trgovini.