Razvoj informacijske dru be

Vsak delodajalec je dol¾an delavcu zagotoviti varne delovne pogoje, oboje pa mu pokazati, kak¹ne nevarnosti in gro¾nje obstajajo, in je dol¾an zagotoviti delo na doloèenem mestu. Zagotoviti morate nadzor in eksplozijsko in po¾arno varnost.

Tipièna naprava, ki je povezana z dvigovanjem stopnje po¾arne varnosti in za¹èite pred eksplozijo, so akustiène sirene, znane tudi kot zvoène. Izdelati morajo znana in priljubljena akustièna opozorila, ki bodo obve¹èala o nevarnostih, ki bi lahko pri¹le v bli¾ino, tj. Spremembo statusa naprave.Na domaèem trgu je na voljo ¹iroka paleta druge akustiène opreme. Uporabne so zvoène, veètonske sirene, piski in gongi. Naprave so lahko elektriène ali roène. Veèina modelov je na voljo v vgrajeni kategoriji. So nova velikost, oblika in intenzivnost zvoka.Vgrajeni elektronski zvoèniki so zelo razumni, ki jih je mogoèe namestiti v jamice s premerom pribli¾no 22,5 mm. Naprave dajejo intenzivnost zvoka na tehtnici okoli 80 dB. Posveèajo se tudi v posebej te¾kih okoljskih razmerah.Veètonska sirena ima 8, 16 ali 32 razliènih naèinov in tudi status svetlobe.Sonderji so obièajno zgrajeni v delovnem okolju. Zlasti v mnogih industrijskih obratih, kjer je nevarnost eksplozije ali po¾ara neposredno vi¹ja kot na neobièajnih mestih. Signali so ena izmed tem opozorilnega sistema o nevarnosti.