Razvoj industrije in mest v 19 stoletju

Ob opazovanju razvoja te industrije smo vèasih pod vtisom, da je v veljavi. Vidimo, da se trg dela zmanj¹uje, in mladi, ki so zaèeli verjeti, da bodo dosegli sreèno ¾ivljenje, be¾ijo iz bli¾njega sveta. Toda v nasprotju z videzom, ki ga za nas ustvarjajo dana¹nji mediji, se borzni trg razvija in industrija stalno nara¹èa.

Razvoj industrije je odlièen kraj za vsak del va¹ega ¾ivljenja. To je ¹e posebej pomembno za to zdravilo, ki uporablja inovativne re¹itve, ki nas industrija deli. Danes so to nizko invazivni laserji, ki se igrajo na drugi naèin bolezni, vendar zagotovo diskopatija. Tu smo si sposodili izraz "dekompresijski diski", ker se v medicini uporablja laser za dekompresijo medvretenènega diska. Terminologija ima tudi veèjo pozicijo v industriji, ko proizvaja druge vrste kolutov, ki se vna¹ajo v industrijske stroje.Industrija je zdaj zelo pomembna, zlasti v vasi, mestih. ©tevilne stvari so nastale z razvojem industrije, en element dekompresije pa raste v ¹tevilnih orodjih, ki se obdelujejo v sodobnem svetu. Ta èas je jasen v potapljanju, ki se navsezadnje dr¾i trenutkov sprostitve, in kar gre notri, neke vrste strast in mir.Diski za dekompresijo "razpoènih diskov" so najprej podroèja na¹e hrbtenice. Èe sli¹imo tak¹no terminologijo, bo to obièajno povezano z delovanjem na¹e hrbtenice, ¹e posebej v oblikah, ko smo po taki metodi. Èe se bodo predstavili, da bodo razmi¹ljali o dekompresiji v sektorju, bo poljska miselna podoba izvedla razliène vrste izdelkov, ki bodo moèno razvr¹èeni v take diske. Ne vedno, ampak bodo pravilna podoba. Najpomembnej¹e je, da se tehnologija razvija z vrtoglavim tempom in nam omogoèa, da ¾ivimo bolj udobno, tudi èe ne razumemo zadnje zadeve v celoti.