Raeunovodski urad i awa

Raèunovodski urad kot gospodarski subjekt nudi pomoè na podroèju raèunovodstva, vodenja kadrovske dokumentacije in plaèilne listine. Te storitve se razvijajo za delo drugih finanènih subjektov in institucij ter fiziènih oseb.S podpisom pogodbe se izvajalec, to je raèunovodski urad, obvezuje, da bo opravljal naloge, povezane z izvajanjem davènega prava, delovnega prava in tudi pravic, povezanih s socialnim zavarovanjem.

Optima Biuro Rachunkowe je bila oblikovana za poenostavitev dela raèunovodskih pisarn, ki izvajajo vrsto poslov v seriji. Modul Optima je popolnoma me¹an z raèunovodskim uradom, zato se lahko vse informacije redno spreminjajo in sinhronizirajo. To omogoèa raèunovodji, da zaènejo delovati brez dodatne prijave.Glede na funkcije in znaèaj podjetja lahko uporabite razliène module, ki jih ima program Optima Biuro Rachunkowe.Na primer, modul Tax Book omogoèa neposredne raèunovodske storitve za podjetja. Omogoèila vam bo, da se v davènem uradu prijavite v skladu z najsodobnej¹imi predpisi. ©e en modul trgovalne knjige je namenjen vodenju knjig skupaj z najsodobnej¹im zakonom o raèunovodstvu. Raèunovodski postopki so avtomatizirani v skupnih vrednostih. Ta element bele¾i DDV. Omogoèa tudi po¹iljanje informacij v elektronskih postopkih.Drugi element osnovnih sredstev omogoèa raèunovodskim pisarnam, da vodijo evidenco osnovnih sredstev za uporabnika, pa tudi pravilne in svetlobne vrednosti. Omogoèa veèjo amortizacijo. Prav tako samodejno knji¾i stro¹ke amortizacije in bele¾i zgodovino osnovnega sredstva.Modul HR in plaèe izraèunata in natisnejo davène napovedi, izraèunajo prispevke ZUS. Raèunovodskim pisarnam omogoèa vodenje celotne kadrovske in plaèilne dokumentacije. Sodeluje s programom P³atnik. Popravi plaèilno listo in po¹lje izjave davènemu uradu. Vse to se dogaja skupaj z razliènimi doloèbami, ki se stalno posodabljajo.Program Optima je enostaven za uporabo v raèunovodskih pisarnah in davènih svetovalcih. Odprta je za mo¾nost velikega in storitvenega vzorca, ki je na voljo prek interneta.