Program zaraeunavanja za storitveno podjetje

Program enova je bil izdelan predvsem za podjetja, ki izvajajo neodvisne komercialne, storitvene in proizvodne dejavnosti. Sistem bo verjetno dobro opravljen, kar je velika prednost za ta program.

Seznami, ki jih je ustvaril odjemalec, se lahko raz¹irijo tako, da vkljuèujejo edinstvene opise. Velika vrednost sistema je mo¾nost urejanja standardnih seznamov, ki vam omogoèa brisanje trenutno nepotrebnih stolpcev ali dodajanje specifiènih spremenljivk. Informacije se lahko hitro filtrirajo in izberejo, kar daje skupino glede na kateri koli parameter. Program enova trade ima funkcije iskanja, skupno ¹tevilo zapisov pa lahko poteka s poèasnim naporom, omejenim na zadnje, ki ima ¾eleni izraz. Nepremiènina iz depozita enova ne zahteva namestitve polne razlièice MS Officea, vendar je sistem izjemno integriran z zadnjo programsko opremo, zaradi katere je mogoèe uèinkovito izvoziti informacije, na primer v Excelovo preglednico. Po urejanju izbranih podatkov v paketu Office mora uporabnik verjetno ¹e vedno uva¾ati trgovino v program enova. Pomembna prednost tega sistema je pot sodelovanja s paketi Open Office. Programska oprema Enova je podatek za podjetnike, ki delajo na katerem koli podroèju, vendar ni mogoèe zadovoljiti potreb vsakega od njih v razpolo¾ljivih poroèilih in praksah. Komponente, potrebne za poroko, lahko naroèite pri integratorjih. Med naslednjim programom posodobitve, poroèila in informacije niso ogro¾eni. Program enova trade je dve razlièici: svetloba in platina, ki sta zelo liberalni in vam omogoèata pisanje in objavljanje datotek v mnogih formatih. Sistem lahko ¾ivi skupaj in se prosto prilagodi potrebam uporabnika. Program zagotavlja razmerja med dokumenti, tako da jih je mogoèe spreminjati brez podatkov. Sistem enova zagotavlja mo¾nost kopiranja posameznih dokumentov ali kopiranja vseh njihovih dru¾in (primer je verjetno kopiranje raèunov iz prej¹njih mesecev brez potrebe po doloèitvi podatkov in kolièine partnerja. Dokumente je mogoèe govoriti v standardni obliki, ki je vidna v ekipi ali specifièna, dobra z mnenjem doloèenega podjetja. S temi napravami je enova program popolnoma prilagojen sistemu za pretok dokumentov v enoti.