Program za mala podjetja rzeczpospolita

Program comarch erp xl, prej imenovan CDN XL. Programska oprema so podatki za majhna in dolga podjetja, ki vstopajo v prihodnje vrste industrij: komercialne, proizvodne in storitvene.

Program comarch erp xl ima ¹iroko funkcionalnost. Njena posebna stran obstaja pri zagotavljanju polne podpore in avtomatizacije poslovnih procesov. Omogoèa upravljanje celotnih poslovnih procesov, ki sodijo v podjetje. Poleg tega gre za modularno konstrukcijo, s katero lahko kupec izbira za potrebe podjetja. Celotno telo, ki deluje tudi v online in offline razredih.Projekt je bil najpogosteje izbran ERP sistem ¾e vrsto let. Veè kot 4000 podjetij ima to programsko opremo in so ponosni. Ta metoda pomaga pri bolj¹i uporabi prodajnih poti. Zaradi tega je veliko uèinkoviteje upravljati ne le logistiko, ampak tudi svoje programe.Ta integrirani sistem je zelo vsestranska naprava v prostoru ERP. Njegovo podroèje delovanja zajema vsa podroèja poslovanja podjetja.Modul "Trgovina in distribucija" v sistemu omogoèa podporo za izvajanje procesov iz ravni trgovanja in distribucije. Dru¾ba posluje s strani prodaje in nabave.Modul "Proizvodnja" je opremljen z enoto in serijsko opremo. Ima tudi orodja za diskretno in procesno delo. Podpira projektne dejavnosti in njihovo dokonèanje. Omogoèa definiranje tehnologije, opredelitev proizvodne poti, izdelavo produkcijskega naèrta in izvedbo proizvodnega procesa.Modul "Upravljanje skladi¹èa" vam omogoèa nadzor nad zalogami in izdajanjem skladi¹ènih nalogov. Zahvaljujoè tak¹nemu modulu lahko uèinkovito odpravite napake.Modul "Servis in popravila" omogoèa seznam in izvr¹evanje naroèil storitev. Gre za napravo za izdelavo procesov s podroèja storitev.Modul "CRM" omogoèa zbiranje informacij o strankah. Zaradi tega je pomembno pridobiti informacije o potencialnih kupcih. Omogoèa vodenje dela prodajnih in marketin¹kih skupin.Program erp xl ima tudi veliko razliènih mo¾nosti za spoznavanje na¹ih dejavnosti.