Prevajanje dokumentov

Dr Farin Man

Za prevajanje prevodov, ¹e posebej pri uspehu angle¹èine, pogosto prena¹ajo finanèni prevodi z ljudmi s tipièno finanèno specializacijo. Zelo velik je in ni niti en velik problem. Osnovni dokumenti o ustanovitvi podjetja na Britanskih otokih ali davène napovedi v Zdru¾enih dr¾avah Amerike so skoraj vedno oblika, ki je zelo sprejemljiva za predlogo, ki jo uporabljajo prevajalci.

Kar je veliko, v njih je polna mno¾ica splo¹nih izjav. So bolj znaèilnost finanènega jezika kot element samega tujega jezika. V slovarjih podobnih jezikov lahko vedno najdete popolne ekvivalente in jih podarite brez globljega razmi¹ljanja o vsebini zadeve. Èe ima nekak¹en nenamerni ekonomski prevajalec v glavnem mestu splo¹ne informacije o temi, ki jo zadeva, ne bi smel biti problem s prevajanjem tak¹nega finanènega besedila.

Kak¹en finanèni prevod prina¹a najresnej¹e te¾ave?

Vèasih pa se pojavi situacija, ko je na¹a akcija prevajanje finanènih dokumentov, vendar usmerjena na nastop podjetja, ki izka¾e najnovej¹e stvari in je prav lahko problem. Najbolj¹i model je bilanca stanja dru¾be, katere oblika ni najbolj kompleksna. Prevajanje nekaterih postavk bilance stanja brez razumevanja raèunovodskih pravil, ki jih prevladujejo, dajmo tako v Real Britain, se lahko izka¾e, da je izven moèi prevajalca.To se poleg tega dvigne na razumevanje poljskih raèunovodskih naèel. Seveda so mednarodni raèunovodski standardi zelo cenjeni. Da bi jih uporabili, morate najprej uresnièiti njihov obstoj. Ni domaèi finanèni prevajalec v Var¹avi tako konkreten.