Prevajalec magistrskega dela

Kot prevajalec vkljuèujejo znakov izobra¾evanje filologijo, ki, zahvaljujoè znanje vsaj dveh jezikov je sposoben prevesti ali ustne izjave besedilo izvornega jezika v ciljni jezik. Proces prevod zahteva ne le priznavanje spretnosti in interpretacijo besedila, ampak tudi mo¾nost, komunikativne artikulacijo svojega vzdu¹je v naslednjem jeziku. Zato je poleg jezikovne usposobljenosti za poklic tolmaèa dobro usmerjeno, delo na preprost naèin, je tako obse¾ne informacije lastnost in sposobnost za hitro asimilirati ogla¹evanje, in ¹tetje navzgor. Poleg visokih vsebinskih kompetenc mora prevajalec navdihovati tudi zaupanje na obeh straneh komunikacije.

Tolmaèi olaj¹ajo komunikacijoTolmaè se igra z olaj¹anjem komunikacije s prevajanjem vodenega ali znakovnega jezika, ki omogoèa pogovor med dvema sogovornikoma, ki se ne moreta pogovarjati v tem jeziku. Med prevajalskimi storitvami v Var¹avi, ki se nana¹ajo na tolmaèenje, je posebej priljubljen simultani in konsekutivni tolmaèenje. Soèasnost je stalno usposabljanje brez vnaprej pripravljenega besedila, ki se izvaja v povezavi z mnenjem govornika. Velika sreèanja in konference so najpogostej¹a situacija, ko se priporoèa simultano tolmaèenje. Tolmaè je v zvoèno izolirani kabini, kjer preko slu¹alk poslu¹a govornik in hkrati naredi prevod, ki ga udele¾enci poslu¹ajo skozi slu¹alke.

Konsekutivno tolmaèenje je manj znanoKonsekutivni tolmaè je nekaj la¾jega, ker opazi govor z uporabo posebnega snemalnega sistema in nato sledi besedi govorca v ciljnem slogu. Vèasih je bil enako dober naèin ustnega prevajanja. Zdaj je to cesta, ki jo nadome¹èa simultano tolmaèenje, ki je zaradi raz¹irjenih tehnologij vedno bolj pogosto. Konsekutivno tolmaèenje se razkriva in je praktièno, saj je zaradi zamude pri napredovanju, ki je potrebna za zaznavanje govora, reprodukcija drugaènega besedila v ciljnem jeziku dalj¹a. Medosebne znaèilnosti, ki jih potrebujejo tolmaèi, so odlièen spomin, odlièna sposobnost koncentracije in sposobnost dela pod pritiskom.