Pravila za varnost e po te

Vedno bolj lotiti dogodek na podroèju varnosti in zdravja je ekstrakcija ATEX prahu, ekstrakcija prahu v skladu z direktivo ATEX (iz angle¹ke vzdu¹je Eksplozivno. & Nbsp; Direktiva o ATEX je pravni akt Evropske unije, ki zagotavljajo standarde, ki jih morajo izpolnjevati, ki se uporabljajo na podroèjih nevarno, predvsem izpostavljenih za eksplozije.

Trenutno bi morale biti vse naprave, proizvedene v Evropski uniji, nevarne za sodelovanje z informacijami ATEX. Najprej ATEX nalaga vrsto uporabljenih materialov in uporabljeno konstrukcijo. Naprave, ki dajejo ta nasvet, so oznaèene z oznako CE. Razvrstitev nevarnosti in dodeljevanje oznak za doloèen izdelek je na voljo pri proizvajalcu. Zbiralci prahu so naprave, ki se v industriji pogosto uporabljajo. Uporabljajo se predvsem za pripravo finih delcev prahu. Med drugim se uporabljajo pri obdelavi kovin za bru¹enje, dodelavo ulitkov, bru¹enje, poliranje. Zbiralci prahu se uporabljajo tudi za obdelavo lesa, zlasti za pridobivanje prahu in ravnanje z nepakiranimi materiali, predvsem kemiènih pra¹kov. Obstaja celoten postopek za ocenjevanje skladnosti izdelkov v eksplozivnem varnostnem sistemu. To oceno pogosto opravi neodvisni prigla¹eni organ. Ob taki oceni skladnosti se vzpostavi vsa tehnièna dokumentacija, ki vsebuje med seznamom direktiv, s katerimi je naprava tiho, seznam dokumentov, ki so bili upo¹tevani pri izdelavi naprave. Dokumentacija mora vsebovati tudi naslednje podatke: moè in kakovost naprave, najveèja povr¹inska temperatura naprave, uporaba eksplozijske za¹èite. ATEX je treba prilagoditi zahtevam velikega podjetja in izvajati njene uèinkovite, logistiène in èlove¹ke vire. Stro¹ki uporabe direktive ATEX so relativno preprosti v primerjavi z gro¾njami, ki jih povzroèajo eksplozije.