Podjetja ki oblikujejo enodru inske hi e

Prodaja, evidentirana na fiskalnem znesku, bi morali spro¾iti davkoplaèevalci, ki prodajajo fiziènim osebam, ne da bi opravljali poslovne kampanje, in kmetje, ki se prekrivajo s pav¹alnim zneskom. Primeri nebele¾enja prodaje se nana¹ajo na sankcije, ki so doloèene v posebnem aktu. Davkoplaèevalci imajo pogosto mo¾nost, da ne prevzamejo obveznosti, ki jih imajo, in na primer zaradi pogostih nepravilnosti, pomanjkanja nadzora nad primeri prekoraèitve meje prometa, ki dovoljujejo registracijo prodaje s pomoèjo blagajn, in primerov, ko poobla¹èeni subjekti pooblastijo nove pravne predpise. obveznost vodenja evidenc.

Obveznost vodenja evidenc s plaèilnimi blagajnami ni iluzija, saj je doloèena z uvedbo sankcij proti subjektom, ki izhaja iz doloèb zakona o davku na proizvode in storitve. Z drugimi besedami, brez uporabe pravnih doloèb, ki doloèajo, da se vodi evidenca s pomoèjo blagajne elzab mera & nbsp; vkljuèuje velike sankcije, tu ni vredno tvegati. Vsak vodja tega dejstva ne pozna in ne pozna zakona.

Skupaj z umetnostjo. 111 par. 2 o davku na izdelke in pomoè vodje davènega urada ali urada davène in¹pekcije lahko zaraèuna strogo kazen v vi¹ini 30% davka, ki je bil zaraèunan pri nakupu izdelkov ali storitev. Pri uspehu posameznikov za pomanjkljivost v postopku registracije je taka oseba kriva za davèni prekr¹ek ali kaznivo dejanje. Zato ni vredno posku¹ati goljufati v sodobni vlogi, predvsem pa se je treba posvetovati z raèunovodjo ali odvetnikom, ki bi zagotovil, da podjetnik upo¹teva zakonske doloèbe.

Glede prodaje, evidentirane z blagajnami, je treba omeniti, da davèna obveznost pokriva le in samo pomanjkljivosti, ki so bile v teku od 1. decembra 2008, torej od dneva uvedbe v pravni sistem v doloèbe zakona. Tukaj, za premo¾enje v uspehu napak, organi pregona ne bodo pritegnili podjetnikov k pravni, davèni in miroljubni odgovornosti, od obdobja pred 1. decembrom 2008. ¹teje se v status, ki je potekel, in potem je zaèasna ustavitev dejavnosti.