Po arna metalurgija

Trenutno je metalurgija podroèje, ki se ne ukvarja le s procesi oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè se ukvarja tudi s prouèevanjem skupin na makro ravni. V sodobni smeri se eksperimenti na metalografskih mikroskopih obièajno premikajo.

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. Vendar so mikroskopi, odvisno od mlaj¹e metode, zaèeli metalurgijo. V trenutnih fazah so potrebne v knjigi z in¾enirskimi temami. Na tem podroèju so najbolj enostavni metalografski mikroskopi, ki se med drugim uporabljajo za preuèevanje kovinskih vzorcev ali njihovih prebojev. To je metoda slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo analizo strukture na atomski plo¹èi in svetlobnih mikroskopih, ki ka¾ejo manj¹o poveèavo. Opazovanja, ki se izvajajo z uporabo teh naprav, so ¹e posebej pomembna, saj smo zaradi tega sposobni najti drugaèno vrsto mikro-razpok v izdelku, to je njihov izvor. Hkrati je mogoèe izraèunati dele¾ faze in doloèiti natanène faze. Zahvaljujoè temu lahko ¹e vedno doloèimo ¹tevilo in naèin vkljuèevanja ter ¹tevilne druge pomembne dejavnike s podroèja metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo specifièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim neza¾elenim napakam.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko zaradi tega hitro zaznavamo materialne napake. Vendar je vredno, da je storitev tega standarda opreme obèutljiva. Iz tega razloga morajo izku¹nje izvajati le usposobljene osebe.