Planet zemlja od pola do pola

Atmosfera, to je plinski ovoj, ki obdaja planet Zemljo in ga je treba ¹teti za neeksplozivno ali eksplozivno. V oblikah se ¹teje za neeksplozivno, saj v njem ne zapi¹ejo nobeni eksplozivi, zaradi èesar je mogoèe v njem uvesti vse standardne izdelke.

Vendar pa je eksplozivna, èe vsebuje dejavnike v plinskih ali pra¹nih strukturah, ki se lahko ¹tejejo za eksplozivne. Eksplozivna atmosfera je predstavljena tudi kot potencialno eksplozivna cona.Doloèitev eksplozijsko ogro¾enih obmoèij temelji na klasifikaciji, ki temelji na verjetnosti in èasu nastanka eksplozivnega ozraèja. Tako lahko govorimo o vnetljivih plinih, megli ali vnetljivih parih ali o vnetljivih tekoèinah.

Kupi plinov, meglic in hlapov vnetljivih tekoèin so razdeljeni v tri cone:- obmoèje 0 - je prostor, v katerem stalno ali dalj¹e obdobje nastane eksplozivna atmosfera, ki vsebuje vnetljive snovi v obliki plinov, meglic in hlapov, \ t- cona 1 - v kateri so te gorljive snovi le obèasno med normalnim delovanjem, \ t- cona 2 - v kateri se eksplozivna atmosfera ne pojavi med pravilnim delovanjem in kadar je - plaèana za kratek èas.

Nasprotno, vnetljive tekoèine izolirajo tak¹na obmoèja kot:- cona 20 - v kateri je eksplozivno ozraèje v obliki oblaka vnetljivega prahu neprekinjeno ali dalj¹e obdobje,- cona 21 - v kateri lahko ob pravilnem delovanju vèasih pride oblak vnetljivega prahu, \ t- cona 22 - v kateri oblak vnetljivega prahu ne teèe med pravilnim delovanjem, in èe se pojavi - se razvija le za kratek èas.

Pojav eksplozijsko ogro¾enih obmoèij zahteva posebno upo¹tevanje naèel za¹èite in poklicne higiene.