Periodienega poroeila novitusa

Potrdilo iz blagajne novitus lupo je za vlagatelje in uporabnika izjemno pomembno dejstvo. Temeljni so dol¾ni izdati tak¹na dokazila o prodaji, naslednji pa morajo sprejeti potrdilo o prodaji.

Na ¾alost nekateri izmed nas ne posveèajo veliko pozornosti raèunov, ki v mnogih primerih uporabljajo neprijetne posledice. Kako dolgo naj tak¹ne izpiske hranimo iz blagajne in v kak¹nih okoli¹èinah so nam lahko koristne?

V primeru podjetnikov je stvar precej preprosta. Kopije potrdil morajo hraniti 5 let - v primeru revizije naslova zakladnice. Zakaj pa tak¹en dokument za stranko?Ta majhen list papirja v mnogih primerih, ki ustvarjajo resen pomen. Èe poznamo veljavnost blagajni¹kega raèuna in vemo, kako tak¹en dokument pravilno shranimo, lahko veliko pridobimo. To deluje predvsem na trenutnih oblikah, v katerih ¾elimo ogla¹evati kupljeno blago ali ga dostaviti in vzeti denar. V tem primeru nas bo prodajalec prosil, da prika¾emo potrdilo o potrditvi transakcije. Kdaj se moramo spomniti, kdaj nam raèun lahko pomaga pri oblikovanju prito¾be? Èe kupujemo prehrambene izdelke, lahko o njih poroèamo do 3 dni. ©e dlje moramo hraniti te raèune, ki so dokument za nakup oblaèil, obutve, pohi¹tva ali RTV opreme. Tukaj nam zakon zagotavlja 24 mesecev za odkrivanje nepravilnosti in poroèanje o prito¾bah. Torej, ko ne bomo prejeli raèuna, na¹a prito¾ba ne bo sprejeta. Bolj kot je pomembno ¹tevilo ogla¹evanega blaga, bolj popolna izguba je povezana s pomanjkanjem dokumenta, ki bi potrdil tak¹no prodajo.

Spomnimo se na raèune, ki nam jih mora prodajalec dati med nakupovanjem. Ne pozabimo tudi, da tak¹ne dokumente hranimo na primeren naèin. Lahko pripravimo kuverte, v katere bomo v kronolo¹kem èasu namestili raèune, za to postavko pa lahko pustimo posebno ¹katlo. Pomembno je, da se dokument, ki potrjuje na¹e primere, spo¹tuje, dokler je podlaga za vlo¾itev prito¾be.