Obveznost blagajne od 1 marca 2015 dalje

Vodimo trgovino, v kateri se promet evidentira s pomoèjo blagajne. Zelo pogosto kupci ¾elijo kupiti kupljeno blago v tuji valuti, obièajno v evrih. Ali je zapis na blagajni v dodatni valuti?

https://max-lf.eu/si/

V sporazumu s èl. 111, odst. 3a toèka 1 Zakona o DDV, ki vodi evidenco z uporabo blagajn, zavezanci za DDV morajo za vsako prodajo izdelati izpisek fiskalnega raèuna ali raèuna in obe stranki izdati tiskani dokument.

V 10. odst. Toèka 14 Uredbe o tehniènih pogojih, kot je navedeno v odstavku 8, odst. V toèki 14 odloka o blagajnah, ki vsebuje podatke, ki naj bi bili na davènem raèunu, moramo nujno oznaèiti valuto, v kateri je registrirana prodaja, vsaj za celotno bruto prodajo.

Glavna merila in tehnièni pogoji, ki so potrebni za registrske blagajne, so zabele¾eni v poglavju 2 Uredbe glede tehniènih pogojev.

Tako je v ¹tudiji § 14, odst. 1 tega odloèno programa za prodajo v trgovini, mora biti med drugim funkcija: omogoèanje davènemu zavezancu, da spremeni ime valute, v kateri se zabele¾i prodaja, tj. njena okraj¹ava, in da vnaprej programira dano spremembo z vnosom datuma in èasa spremembe; evidentiranje trenutka in èasa zaèetka vodenja evidenc o prodaji v preostali valuti v fiskalni ozave¹èenosti in pretvarjanje vsote bruto prodaje v oddaljene valute, pri èemer se rezultat konverzije skupaj s stro¹kovno blagajno in poravnavo plaèila doloèi na fiskalnem raèunu s fiskalnim logom; pretvorba mora biti izvedena z obèutljivostjo najmanj ¹est decimalnih mest, rezultat pretvorbe pa mora biti zaokro¾en na dve decimalni mesti.

Znaki, ki jih uporablja Nasz Bank Polski, so posebej uporabljeni za oznaèevanje kratic imen tujih valut.

Èe torej davèni zavezanec namerava izdelke prodajati potro¹nikom, ki plaèujejo ceno v tujih valutah, mora praviloma obstajati blagajna, opremljena s funkcijo, ki omogoèa pretvorbo menjalnega teèaja.

Iz stanja, ki je bilo ponovljeno v vpra¹anju, je mogoèe sklepati, da se cena za kupljene izdelke ¹teje za odobreno v eurih, v èasu, ko bo vrednost transakcije prikazana v PLN. Predpisi, ki urejajo DDV, ne urejajo vpra¹anja, kateri menjalni teèaj moramo dovoliti za pretvorbo zneska zlota v evre.