Negativna eustva in zdravje

Vsak od nas ima vèasih slab¹e trenutke v delovanju, vèasih depresivne ali zaskrbljene. Pogosto so taki liki posledica slabih in stresnih dogodkov v poljskem ¾ivljenju, za katere nimamo pojma. Smrt ljubljene osebe, izguba prijatelja, razveza, bolezen, izguba ali sprememba dela - razlogi za du¹evno slabo poèutje, da ¾ivite veliko. Preprosto je, da se pod vplivom tak¹nih oblik poèutimo preobremenjeni, depresivni in te¾ki. Navsezadnje bi moralo tak¹no stanje preiti sam, v ¹tevilu èasa, prej ali slej. Kako to storiti, kako se res ne dogaja?

Se poèutite nenehno depresivni in preobremenjeni, slabe volje ostanejo ves èas v tednih? Ali izgubite stik s prijatelji ali zanemarite svoje cilje? Ne pozabite, da se ne vsak rana zaceli. Vèasih bi morali doseèi strokovno pomoè - v sodobnem èasu ni niè narobe. Ko so uèinki negativnih dogodkov prevzeli skrb za va¹a dejanja, je lahko koristna tudi klinika za du¹evno zdravje.

V ozadju, kot je psihiatrièna klinika, so dokazani in certificirani zdravniki (psiholog, psihiater, seksolog, psihoterapevt. Iz njihovih likov lahko ustvarite kompetentno svetovanje in pomoè. V nasprotju s splo¹no raz¹irjenim mnenjem pomoè teh zdravnikov ni rezervirana samo za ljudi, ki jih je prizadela huda du¹evna bolezen - nasprotno - vsak, ki je bil dolgo èasa ¾ivèen zaradi kakr¹negakoli problema v du¹evni industriji - tudi èe simptomi niso zelo primerni - bi moral biti tam. Neupo¹tevanje slabega poèutja nas lahko pripelje do bolezni, kot so depresija in nevroza. Znatno zmanj¹ujejo ¾ivljenje bolnikov in èeprav so ozdravljivi, lahko zdravljenje traja tako dolgo.

Na zgodnji dan v kliniki za du¹evno zdravje boste razmislili o prilo¾nosti za sreèanje s psihologom na posvetovalnem sestanku. Tak¹no sreèanje je na vrsti za postavitev diagnoze, svetovanje in doloèitev nadaljnjih ukrepov, ki so lahko na primer napotitev k psihiatru ali psihoterapija pri terapevtu.