Modul mentor mentor guru penyayang

Program Optima je mre¾a ¹tevilnih integriranih modulov sede¾ev, ki temeljijo na isti podatkovni bazi. Odvisno od sredstev posameznega podjetja se lahko moduli prosto zdru¾ujejo. Program deluje na omre¾ju Microsoft Windows (mo¾no delo z enim uporabnikom tudi v spletnih razredih (Microsoft Internet Explorer 7.0 ali novej¹i.

Program Optima deluje samo na osnovi Microsoft SQL Server 2005, 2008 ali 2008 R2 (razlièica 2000 ni podprta. Med namestitvijo se morate nauèiti naslednjih zahtev za konfiguracijo multimedijske opreme in vsebine licence. Kadrovski sistem je namenjen povpreènim in malim podjetjem. Odlièno deluje z drugimi elementi, kot so izdajanje raèunov, upravljanje in trgovanje z revijo. Omogoèa:- registracija zaposlenih,- poravnava plaèil ob upo¹tevanju odsotnosti, nadur, \ t- preverjanje odsotnosti delavca, dni dopusta,ustvarjanje popravkov delovnih seznamov,- poravnava pogodb, \ t- obraèunavanje odsotnosti v kombinaciji s star¹evskim, star¹evskim in porodni¹kim dopustom, dodatnimi poèitnicami zaradi rojstva otroka, \ t- delitev nadomestila v gotovino in prenosi s specifikacijo ustreznega banènega raèuna, \ t- poravnava pogodb, sklenjenih s tujci, \ t- izraèun in tiskanje davènih napovedi, \ t- ustvarjanje dokumentov o èlove¹kih virih kot pogodbe o zaposlitvi, dopolnitve pogodb,- priprava informacij za PFRON in pomo¾nih izpisov za DEK-II in DEK-I-0,- arhiviranje kadrovskih obrazcev,- poravnava prejemkov zaposlenih v tujini.Modul za kadrovske zadeve in plaèilni seznam sta naslednja slu¾ba kot storitve posojilnih in posojilnih skladov. Lahko se kombinira z metodo Comarch ERP XL z organizmom Comarch ERP Altum z mobilnimi aplikacijami: Comarch ERP e-Pracownik in mobilna flota Comarch ERP. Pravilna uvedba informacij v sistem Optima bo omogoèila uèinkovito organizacijo oddelka za èlove¹ke vire in sekretariata. Modul deluje s Payerjevo metodo, kar povzroèi poravnavo z Zavodom za socialno zavarovanje.