Modni oblikovalci na facebooku

V soboto je pripravljen prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je privabil najveèje ¹tevilo gledalcev, ki so raje videli, kaj so oblikovalci naredili za prihajajoèo sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je nastala v najte¾jih detajlih in vse je bilo narejeno brez ovir. Na povr¹ini lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. V umetnosti so bile uporabljene samo velike in prijetne tkanine s hitrimi barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè zraèno, barvito maksi krilo v zbirkah, pripravljenih na kvaèkanje. Spo¹tovali so jih tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ljudi, med drugim, pletene kape s ¹tevilnimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za naslednji boj. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi tudi nekaj oblaèil iz najpomembnej¹e zbirke. Dohodek iz te prodaje bo doloèen kot dru¾inski dom. Poudariti je treba, da blagovna znamka z veseljem podpira razliène koristne in dobre ukrepe. Njeni lastniki so ¾e veèkrat zapustili svoje izdelke za prodajo in ker je bil predmet prodaje celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la na stave ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da ¾eli podjetje odpreti spletno poslovanje, v katerem bi bile na voljo obratne zbirke kot v stacionarnih hipermarketih.Tudi lastna oblaèilna znamka je najvi¹ja proizvajalka oblaèil na svetu. Ima veè tovarn v velikem svetu. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v dana¹njem èasu je najprej veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Kak¹na je vsaka faza tega podjetja v komunikaciji s poljskimi oblikovalci. Te zbirke se res spopadajo z veliko uspeha, da so tisti, ki so zjutraj pripravljeni pred odprtjem trgovine, urejeni v dolge èakalne vrste. Te zbirke uporabljajo isti dan.Izdelki tega dela ¾e vrsto let igrajo veliko vlogo med uporabniki, tako v svetu kot v tujini. Ko pi¹em o njej, ne presega moèi nagrad, ki jih je dobila, in tistih, ki jih i¹èe, da so uèinki najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: za¹èitna oblaèila za enkratno uporabo