Modna revija

V soboto je bila izdelana najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj bodo oblikovalci pripravili za izbolj¹anje sezone. Med obèinstvom smo lahko razumeli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Polirana predstava je ¾ivela v najo¾jem problemu in polnost je bila opravljena brez ovir. V sistemu lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihova vloga in lahke tkanine velikih, pisanih barv, vkljuèno z bomba¾em, lanenim in svilenim, so bile uporabljene v njihovi vlogi. Na¹i novinarji so imeli rad zraène, barvite maksi suknje, narejene iz kvaèkanja. Med njimi so spo¹tovanje prinesle tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in zanimivimi cvetovi.Po predstavi je bila za to prilo¾nost organizirana dra¾ba lepe poroène obleke. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e veè oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek iz te dra¾be bo naveden za naravno siroti¹nico. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène praktiène in prijateljske akcije. Njeni lastniki so ¾e nekajkrat prestavili svoje blago in ko je bil material dra¾be celo obisk samih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a zbirka pri¹la do podjetij ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da namerava dru¾ba odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile priljubljene zbirke, ki so drugaène od tistih v stacionarnih pasovih.Poljska oblaèilna znamka je tudi ena najveèjih proizvajalcev oblaèil v regiji. Na svetu ima veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v sedanjosti, predvsem pa najlep¹e krojaèe, krojaèe in arhitekte. Obèasno se zdi, da je ta funkcija zbirka v zameno za dobre poljske oblikovalce. Te zbirke so seveda te¾ko priznale, da so pred zaèetkom trgovine pripravljene v dolgih èakalnih vrstah, pripravljenih od posameznega jutra. Te zbirke so rezultat tega posebnega dne.Izdelki te vrednosti ¾e veè let u¾ivajo veliko priznanje med potro¹niki, tudi na koncu, ko tudi v tujini. Ko pi¹e o njej, ne prihaja, da ne omenjam samih nagrad, ki jih je dobila, in za katere trdijo, da so uèinki najbolj popolnih razredov.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratno veleprodajo oblaèil