Modna revija za radom 2015

V soboto je bila pripravljena predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so zahtevali, da vidijo, kaj so oblikovalci konèali v sezoni zdru¾itve. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali veè znanih osebnosti, novinarje in politike.Izbolj¹an prikaz je bil v najstro¾jem stanju in vsota je bila narejena brez ovir. V sredini smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo proizvodnjo so uporabljali le vsakodnevne in zraène tkanine visoke barve, med drugim bomba¾, lan in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili, narejenimi iz kvaèkanja. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene klobuke z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipkami in originalnimi cvetovi.Po predstavi se je konèala dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene tudi za to prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo dra¾enih veliko oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek, znan iz te prodaje, bo znan kot dru¾inski dom. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène dobre in zdrave akcije. Njihovi lastniki so ¾e veèkrat prestavljali na¹e izdelke na prodajo, saj je bila toèka transakcije celo obisk zadnje tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a kolekcija pri¹la v pisarne ¾e na zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da ime naèrtuje vzpostavitev raèunalni¹kega poslovanja, v katerem bodo zbirke na voljo drugaèe kot v fiksnih revijah.Zaradi tega je va¹e oblaèilno podjetje edini najveèji proizvajalec oblaèil. V vsakem svetu je malo tovarn. V preteklosti zaposluje veè tisoè ljudi, veèina najbolj zanimivih krojaèev, krojaèev in arhitektov. V vsakem prostem èasu vam to ime daje zbirke v enotnosti s slavnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke izkori¹èajo res te¾ko priznanje, da so tik pred odprtjem trgovine pripravljene v posamezni èakalni vrsti, pripravljene od posameznega jutra. Te zbirke preidejo isti dan.Uèinki te institucije ¾e veè let igrajo pomembno vlogo med strankami, ¹e posebej v svetu, ko je tudi v tujini. Èe pi¹em o njej, se zdi, da ne omenjam ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in kaj uporabljajo, da so uèinki najveèje vrednosti.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratna oblaèila