Modna revija pokopana

Nova sobota je prikazala najnovej¹o zbirko lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci naredili za sezono zdru¾itve. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je nastala v najmanj¹em elementu in vse je bilo narejeno brez ovir. V sistemu lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo proizvodnjo so uporabljali srednje in majhne tkanine z velikimi barvnimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹e novinarje je najbolj zanimalo zraèno, barvito maksi krilo, ki je bilo pripravljeno na kvaèkanje. Poleg njih so èustvo, romantiène obleke in bluze z okraski in vezeni bikini prav tako vzbudili spo¹tovanje. Za nove obleke so oblikovalci za ljudi, med drugim, ponudili pletene kape z bogatimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in zanimivimi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene predvsem za nov boj. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo dra¾enih veliko oblaèil iz najpomembnej¹e zbirke. Dohodek, zbran na tej dra¾bi, bo dodeljen domaèi siroti¹nici. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène dobrodelne in praktiène dejavnosti. Njeni uporabniki so veèkrat ponudili na¹e izdelke za prodajo in ko je bil predmet dra¾be celo obisk njihovih lastnih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la v trgovino zdaj na vrh maja. Poleg tega je obvestil, da namerava dru¾ba odpreti spletno trgovino, v kateri bodo na voljo zbirke, ki ne bodo v stacionarnih obratih.Poljska oblaèilna znamka je ena najveèjih proizvajalcev oblaèil na svetu. V vsakem svetu je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v naslednjem veèini od vseh najlep¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Obèasno ta dru¾ba razmi¹lja o zbirkah v skladu s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo priljubljene, ¹e pred odprtjem trgovine, tiste, ki so ¾e pripravljene sprejeti dolgo èakalno vrsto iz drugega jutra. Te zbirke so rezultat istega dne.Uèinki te enote so potro¹niki ¾e vrsto let zelo cenjeni, tudi zaradi tega, ko in v tujini. Pi¹e o njej, ne opazi neopravièenega zadovoljstva, ki ga je prejela, in tega, kar ponujajo, da so izdelki najvi¹je cene.

Oglejte si na¹o trgovino: Enkratna oblaèila, ¹èetine