Mladi delavec

Vsako izobra¾evalno delo uporablja znanstvene rezultate drugih dr¾av. Poljske izobra¾evalne ustanove imajo veliko pogodb in odnosov z raziskovalci in znanstveniki iz tujine. Tak¹na besedila je treba odkriti v jeziku izvajalca in jih potem ne morejo izvajati z uporabo pogovornega jezika. Ta dol¾nost je pravni prevod, napisan v specialistiènem pravnem jeziku, za katerega je znaèilna visoka stopnja formalizacije in natanènosti.

Pravni prevod je podan s strogo terminologijo, ki se nana¹a na vsebinsko vsebino besedila in pogoje sklenjenih pogodb. Zahvaljujoè temu, pravni prevod odpravlja vse netoènosti, ki bi lahko v perspektivi povzroèile sporne situacije med strankama.

Izobra¾evalne ustanove, kot so ¹ole, siroti¹nice ali resocializacijski domovi, se vse pogosteje ukvarjajo z vpra¹anji, povezanimi s kazenskimi postopki ali postopki skrbni¹tva otrok dr¾avljanov novih dr¾av. V takih primerih je priporoèljiva pravna razlaga za vsak sodni nalog, npr. Klavzula o star¹evskih pravicah ali pre¾ivninska obveznost.

Pravni prevod vsebuje pojasnjene koncepte, ki so uporabni v nekaj civilnih ali kazenskih zadevah, na primer: mladoletnik - civilni koncept, oseba, mlaj¹a od 18 let, mladoletnik - kazenski izraz, oseba, mlaj¹a od 17 let, ali mladoletnik - koncept iz kazenskega zakonika, storilec pod let. Pri vsakodnevnem delovanju se zdi, da se ta dejanja izmenièno uporabljajo, pravni prevod pa je brez tak¹ne napake.

Pravni prevod je popolnoma skladen z zgodovino dokumenta, ne vkljuèuje ocen in iger, ki pogosto napadajo v pogovornem jeziku, ne vsebuje nepotrebnih informacij, ki se ne hranijo v izvornem besedilu, in zagotavlja odsotnost kakr¹nih koli opustitev izvirnika.

Oseba, ki opravlja pravni prevod, mora biti strokovni del strokovnega dela prevoda in imeti veliko jezikovno kvalifikacijo v doloèenem jeziku.Da bi dosegli dober pravni prevod, je vredno uporabiti pomoè strokovnjakov z veliko izku¹njami.