Literatura o medosebnih konfliktih

Member XXL

Mnogi od nas ¾elijo vedeti za to ali celo iti skozi sisteme, ali pa je danes pravzaprav praksa lastni¹tva prvega posla. Zahvaljujoè ugodni zakonodaji, ki jo je predlagala poljska vlada, je zdaj trend odpiranja majhnih trgovin z ¾ivili. Vendar pa mnoge ¾enske pridejo do zadnje izdaje brez popolnega uèenja in izku¹enj, zato propadajo in zlahka postanejo bankrot.

To celoto bi se lahko izognili, èe nameravate trgovino izvesti zjutraj in temu primerno. Najpomembnej¹e je, da temeljito analiziramo ¹ibke in edinstvene spletne strani na¹ega podjetja, kot tudi, da najdemo potencialne gro¾nje, ki i¹èejo na¹o trgovino, pa tudi potencialne mo¾nosti, ki lahko vplivajo na na¹o poslovno promocijo, pa tudi te¾ke in velike prejemke. Niè manj pomembna od te zadeve ni pravi poslovni naèrt. Poleg predvidenih izdatkov za najem prostorov ali nakupa hrane in kemiènih izdelkov za va¹e podjetje, ¹e vedno ¹tejemo stro¹ke plaè za raèunovodje, plaèe za trgovino ali prodajalce in celo tak¹ne malenkosti, kot so davèna blagajna, fiskalni valutni listièi ali terminal za kartièna plaèila bremenitev in kredit. Potem, ko smo vse spremenili v poslovni naèrt, lahko zaprosimo samo za finanène dejavnosti v obliki samostojnega podjetnika, partnerstva (npr. Partnerstvo, javno ali civilno partnerstvo ali podjetja z malo odgovornosti. Morali bi iti v mestno hi¹o in videti blagovno znamko v ustreznih registrih. Poleg tega bo za dru¾bo potreben zakon o banènem raèunu, saj bi bilo zaradi ne¹tete vsote transakcij zelo enostavno uporabiti trgovino z loèenim raèunom. Ko so vse sestavine izvedene, lahko enkrat podpi¹ete soglasja s partnerji, tudi osebo, ki je v majhni trgovini blizu vas najemala stanovanje. Po tem so z zaposlenimi zaposlene samo pogodbe, ki pridobijo potrebne licence za cigarete ali alkohol, predlog pa je skoraj re¹en. Seveda moramo ves èas zapomniti, ali vse obstaja v obliki znane prodajalne in ne primanjkuje nobenega blaga, ali pa eden od ljudi ni napet med gradnjo svojega dela.