Literarni prevajalec

Delo simultanega tolmaèa je ¹e posebej naporno in ne obravnava samo jezikovnih spretnosti. Potrebno je, da je kandidat za ta stavek lahek v lepem nivoju, ne gre le za energijo, da se predstavijo v svojem jeziku.

Tolmaè mora biti ustrezna sprava. On ni samo posrednik, ampak njegova funkcija je sestavljena le iz prenosa znanja iz ene na naslednjo stran. Ti oglasi ne smejo biti predmet umetnosti in se jih v nobenem primeru ne sme spreminjati. Toda v èasu, ko se govori o ¾ivahni razpravi, je vloga prevajalca kot osebe, ki tonira izjave danih ¾ensk, neprecenljiva. Tolmaè mora pogosto delati v preprosti vlogi, da se odloèi, ali bo prevajal dobesedno, kar pravi uporabnik, ali si podajati majhno toniènost izraza.

Simultani tolmaè bi zato moral biti izjemno ne¾en in regenerirati s prisotnostjo drugih, osebe. V nobenem primeru ne sme biti razdra¾en in se premikati naprej. Poleg tega bi moral delovati brez zadr¾kov in enostavno je sprejemati odloèitve.

https://m-ze24.eu/si/

Njegovo jezikovno znanje, seveda, in ima ogromen - èe ne najveèji pomen. Tolmaè je najte¾ja dejavnost vseh drugih prevajalcev, saj obièajno ni zadnjega roka, da bi zadnji preveril katero koli besedo ali frazo, na primer frazo v slovarju. Vpra¹anje o ponavljanju se obravnava kot zeleno, v primeru razprav ali pogajanj na visoki ravni pa lahko pomembno vpliva na polo¾aj sporazuma. Poleg tega nemoten prevod prihrani èas in to - kot veste - pri poslovanju je ¹e posebej pomembno.

Èe razmi¹ljamo o poti tolmaèa, bi morali razmisliti o tem ali pa obstajati v obsegu stresa, ki je povezan s to proizvodnjo in odgovornostjo, ki je za njo. To je stali¹èe, ki ljudem vedno omogoèa, da se vpra¹ajo, premaknejo po svetu in nenehno rastejo osebno. V ozadju se mora prevajalec od problema svojih prevodov nauèiti veèno - lahko dela za pisatelje ¾e isti dan, naslednji dan pa bo prispeval k tehnolo¹kemu in medicinskemu simpoziju. Vse je odvisno samo od njegovega znanja in sposobnosti, da hitro pridobi vire besed.

Najbolj sposobni simultani prevajalci lahko zaslu¾ijo veliko denarja - kar bi morala biti prava nagrada za veliko dela.