Li aji in onesna evanje zraka

Z onesna¾enjem zraka lahko delamo vsak dan. Standardi Svetovne zdravstvene organizacije (SZO strogo doloèajo, kak¹na je koncentracija ¹kodljivih snovi na tem podroèju, da bi bilo nekaj za na¹e zdravje in da tudi ni bilo negativnega pritiska na zemljo in podtalnico. Glavni dejavnik nastanka neugodne sestave ozraèja je nekdo, razvoj civilizacije in industrije.

Sestava ozraèja v drugem tipu industrijskih obratov je zelo pomembna za zaupanje in zdravje ljudi.Direktiva ATEX, ki vstopa v konène dr¾ave èlanice EU in upravlja standarde za zagotovitev varnosti obratovalnih pogojev v eksplozivnem ozraèju, nalaga delodajalcem ¹tevilne obveznosti, da izkljuèi tveganje eksplozije.Kljuèni pogoj je zagotoviti ustrezno prezraèevanje in prepreèiti kopièenje nevarnih snovi v zraku, izpostavljeno mo¾nim virom v¾iga.Podjetnik ima dve mo¾nosti: mora prepreèiti koncentracijo nevarnih snovi, kot so prah, plini, meglice in hlapi, na mestih, ki v povezavi z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. Nova razlièica odpravlja nevarnost v¾iga, vendar ob upo¹tevanju, da se povsod vrne k pojavu povsod prisotne elektrostatiène energije in njenih izpustov - popolna re¹itev se ponovi enostavneje.Sodobna tehnologija se sooèa s potrebami podjetnikov.Industrijski zbiralniki prahu so stil zbiranja prahu, ki je med najbolj iskanimi in redno uporabljenimi metodami èi¹èenja zraka. Industrijski zbiralniki prahu, ki se uporabljajo v tem projektu, se ¹tejejo za suhe in mokre.S povezovanjem z njihovimi naèini delovanja lahko izvleèemo naprave, kot so:- komore za usedanje (uporabite gravitacijsko skupino, \ t- elektrostatièni suhi zbiralniki prahu (uporaba elektrostatiène energije, \ t- cikloni (z uporabo centrifugalne sile, \ t- zbiralniki filtrov (uporabite nove filtre.Mokri industrijski zbiralniki prahu delujejo na podlagi postopkov izpiranja. Obstajajo potem razliène vrste pralnika:- z aplikacijo,- brez polnjenja,- pena,- s pretokom plina skozi zapiranje vode.©tevilne razpolo¾ljive metode filtracije zraka omogoèajo razmi¹ljanje o varnosti in zdravju ljudi tako v industriji kot pri vsakodnevnem vzdr¾evanju.