Leviearji

Titan gel

Atexovo usposabljanje ali obseg upravljanja je razvit in prisiljen v zadeve posameznika ali organizacije. Naslednji seznam prikazuje najpomembnej¹a vpra¹anja, na podlagi katerih se oblikuje konèni naèrt usposabljanja. Ta seznam se v posebnih primerih raz¹iri z dodatnimi vpra¹anji.

Usposabljanje dr¾av Atex:pravne podlage, povezane z varnostjo pred eksplozijami: direktiva 137 ATEX in nacionalna ureditev,Direktiva ATEX95 in nacionalni predpisi; & nbsp; vzajemni odnosi med direktivama ATEX137 in ATEX95,pravna podlaga za po¾arno varnost: Odlok Ministrstva za notranje zadeve in upravo z dne 7. 6. 2010 o po¾arni za¹èiti prostorov, gradbenih objektov in stanovanj; vzajemno obve¹èanje z nasveti ATEX137,glavna pravila za oceno in lokacijo eksplozijsko ogro¾enih obmoèij; ekstremna ocena primernosti eksplozivnih parametrov plinov, tekoèin in hlapov prahu,elektrostatièna ozemljitev - te¾ava te¾e, vzorci in dodatne tehniène re¹itve,vrste eksplozijske za¹èite, ki se uporabljajo v industriji, in prve resnice po lastni izbiri; osnovna pravila za za¹èito procesnih naprav pred nevarnostmi eksplozije,primeri enot, ki prikazujejo uèinkovitost uporabe posameznih sistemov za za¹èito pred eksplozijami,pomembna pravila za varno proizvodnjo in servisiranje strojev v potencialno eksplozivnih atmosferah,primeri eksplozij v sektorju,stopnjo in razpolo¾ljivost prezraèevanja ter obmoèje eksplozijsko ogro¾enega obmoèja, dokaz o plinskih napeljavah, vodik, plin propan-butan, acetilen; polnilne toèke za baterije, omarice za skladi¹èenje kemikalij,elektrièni stroji v potencialno eksplozivnih obmoèjih - splo¹ne smernice za naprave za vgradnjo,nevarnost nevarnega neuspeha v industriji; izbrane te¾ave v zvezi s skladi¹èenjem, odpra¹evanjem, sistemi za ravnanje z premogom v elektrarnah, omejitve, povezane z uporabo sistema za razbremenitev eksplozije,procesne in eksplozivne nevarnosti za procese biomase.