Kuhinjska oprema v ruskem jeziku

Katera orodja uporabljate v va¹i kuhinji? Ali je njihov konec, ki ga ne morete upo¹tevati? Ali pa je va¹ razpon zmanj¹an na desetine teh priljubljenih, prav tako pa je veliko oznaèeno.Vsaka vredna gospodinja ¾eli skriti svojo moè, tako da pri ustvarjanju razliènih obrokov hitro manjka nekaj, brez èesar ne bo mogoèe narediti okusne jedi.

Member XXLMember XXL učinkovito povečajte svojo moškost

Ko uganete, so najpomembnej¹i zanimivi in ostri no¾i razliènih velikosti z drugimi zobmi. No¾i, ¾lice in vilice nam ponavadi dajejo samo jedo, vendar jih bo verjetno drugaèe uporabljala. Potrebujemo tudi sklede in jedi, v katerih lahko pripravimo okusne torte in jedi. Zanimiva naprava, ki v poljski kuhinji ne bi smela manjkati, je me¹alnik. Zagotavlja nam takoj¹njo pripravo jedi in sladic. Namesto tradicionalnega veèjega je vredno vlagati v kuhinjskega robota, ki nas bo najbolj izkoristil. Prihrani nam èas in si zapomni svoje roke.Vedno moramo obleèi aluminijasto folijo. Na¹a hrana bo ostala sve¾a in di¹ave v hladilniku se ne bodo me¹ale. ©iroka rezalna plo¹èa plus je nujen sestavni del na¹e kuhinje. Lahko se namesti kot mizna plo¹èa. Torej je izviren in zanimiv naèin. Poleg tradicionalne rezalne zelenjave lahko kupite tudi razlièna zelenjavna rezila, ki vam bodo prihranila èas. In èe i¹èete drobljenje, potem je potrebno bolj èudovito in te¾ko orodje za lu¹èenje. Cedilo je lahko na voljo, ko posku¹amo oèistiti testenine, ri¾, zelenjavo ali druge majhne sestavine za bli¾nji obrok. Dober nabor loncev in posod, ki ne bodo gorile brez te¾av, se bo uporabljal tudi veè let. Sito se lahko doda zadnjemu, na primer za èi¹èenje moke iz veèjih delov. ©e posebej dobro bom ¹karje, kle¹èe, ki nam bodo pomagale pobrati vroèe kose hrane in odpiraèe.Dobro opremljena kuhinja je èevelj za ¾enski dom. V njej imamo veliko podnebja in pripravljamo obroke. To je vredno skrbeti za kuhinjo dekor, da bi bilo ne¾no za oèi. Vse bi morali prenesti pod roko in skrbeti za njegovo èistost. Ni brez razloga, da so najbolj¹e igre v kuhinji.