Kot predavatelj na univerzi

Delo prevajalca je izjemno te¾ko in zapleteno. Nad vsakim se posku¹a odgovoriti, kaj je to in kak¹en je njegov konèni cilj. Prevajalec, v nasprotju z nastopi, misli, da ne samo prevesti. Njena pomembna naloga je komuniciranje z drugimi ljudmi, ki slu¾ijo razliènim jezikom. Ne glede na to, ali jih posreduje prek pisem in pisnih besedil, ali pomaga pri komunikaciji, to nikoli niso nova vpra¹anja. Pomembno pa je, da se zavedamo, da preprosto komunicira in da je to osnovni namen njegove dejavnosti.

V kak¹nem postopku je mogoèe te ljudi med seboj sporoèiti?Prviè, sedanji in ¾ivi prevod bodo prisotni s stabilnostjo. Drugiè, pisni vplivi se bodo izvajali brez prisotnosti oseb ali subjektov, ki sporoèajo podatke.

Nadalje je treba razlikovati med vrstami osebnih in neposrednih prevodov. Na voljo bodo simultane in konsekutivne interpretacije.

Istoèasne interpretacije se bodo imenovale tiste, ki potekajo vzporedno s prevedenim besedilom. V tem obdobju obstaja izjava ene glave in v tem èasu je izjava tolmaèa. Premik v sezoni je le minimalen in velja samo za èasovno komponento, ki jo prevajalec prejme, da zajame vsebino izjave.

Druga skupina prevodov je konsekutivno tolmaèenje. In natanèno, zaporedne interpretacije se bodo imenovale tiste, ki so vzete "kos za kosom". Govornik daje del svojega mnenja, nato pa se za prevajalca odloèi, da ga prevede. Prevajalec, v èasu izjave, lahko zapisuje, lahko ima, morda na mno¾ico novih virov, da kodira, kar je pomembno iz pozornosti. Najpomembnej¹a stvar pa je, da je treba ta razumevanja izvajati previdno, tako da se zdijo nad vsemi stvarmi, pomenom, pomenom, vendar ne predstavljajo natanèno besed.