Kontroling kot podsistem za poslovno upravljanje

https://val-pro24.eu/si/

Finanèni kontroling je neloèljiv del obvladovanja v trdnem podjetju. Kontroling prevzema doloèitev povpra¹evanja po finanènih materialih, dobièkonosnost naèinov financiranja podjetja, stro¹ke in dobièek ter finanèno likvidnost in mnenje o uèinkovitosti kapitalskih nalo¾b.

Kontrola je mogoèe porabiti v treh fazah:- naèrtovanje,- izvajanje, \ t- nadzor.

Prviè se je kontroling uporabljal v tridesetih letih prej¹njega stoletja v ZDA. Udele¾il se je stare celine, predvsem zahvaljujoè nem¹kim podjetjem. Nenehen razvoj lahko opazujemo od petdesetih let prej¹njega stoletja. V svoj svet je pri¹el predvsem zahvaljujoè podru¾nici mednarodnih korporacij, èeprav je vse pogosteje ukrep in majhna podjetja, vèasih celo ne zavestno, zaèela uvajati kontrolna orodja. Preprosto je reèi, da obvladujemo s kontroliranjem kjerkoli se ti vidiki pojavljajo pri upravljanju:

- Decentraliziran nadzorni sistem v podjetju,- Dru¾ba je usmerjena v doseganje strogo doloèenih ciljev,- uveden je bil motivacijski sistem, ki ustvarja dejanje, ki deluje uèinkoviteje,- Upravljalno raèunovodstvo se upravlja, kar omogoèa sprejemanje racionalnih finanènih odloèitev,- dobro voden sistem zbiranja informacij, \ t

Vstopanje v naèelo finanènega kontrolinga samodejno uveljavlja spremembe v svoji strukturi. Navaja organizacijsko strukturo, finanèni sistem poravnave in kro¾enje dokumentov v podjetju. Brez dobrih raèunalni¹kih programov ni mogoèe izvesti ustreznega gospodarskega nadzora. V finanènem kontrolingu je poseben poudarek na uèinkovitem upravljanju dru¾be, kar ni pomembno, èe ¾elimo voditi raèunovodstvo.