Informacijski sistem olimpijskih iger

Raèunalni¹ki sistemi so faze obdelave podatkov z uporabo raèunalnika. Vsak informacijski sistem ima prvih nekaj komponent. pomemben je strojna oprema (strojna oprema. Oprema je predvsem raèunalnik, za celiène in skenerje pa lahko uporabimo le nabor metod ali orodja, ki pridobivajo znanje od zunaj. Stopnja je tudi robota, itd.

Drugi element raèunalni¹kih sistemov je programska oprema (programska oprema. Potem so na voljo koristni nasveti za navodila in podatke, iz katerih je raèunalnik sestavljen iz nalog. Programsko opremo so napisali programerji. Njihov primer so grafièni in besedilni urejevalniki, preglednice in igre, in celo raèunalni¹ki virusi. Programska oprema je izjemno pomembna v vsakem informacijskem sistemu.Seveda ne smemo pozabiti na ljudi, ki so odgovorni za vodenje in izvajanje programov, ki veljajo v skladi¹èu informacijskega sistema. Igra je pomembna kot tudi organizacijski in informacijski elementi. Informacijske toèke so zbirke podatkov o znanju, vse formalnosti in informacije, ki vam omogoèajo vzpostavitev sistema med organizacijskimi toèkami.Informacijski sistemi danes upo¹tevamo tako v ¾ivljenjskih planih kot tudi v podjetjih in podjetjih. Olaj¹ujejo njihovo delo in pripomorejo k kakovosti komunikacije. Sposobni so vrgati v nekaj aplikacij ali tvoriti zaprto celoto. Najbolj priljubljene IT re¹itve, povezane z blagovnimi znamkami, so CRM in ERP.CRM je slog upravljanja informacij o strankah. Njegov pomen je omre¾je in izbolj¹anje stika s potro¹nikom ter oblikovanje marketin¹ke strategije podjetja. ERP je sistem za naèrtovanje virov, na katerem so predstavljeni ¹tevilni moduli (pijaèe iz njih so verjetno samo CRM. Do njih lahko pridemo z: raèunovodskimi aplikacijami, programi za raèune, kadrovskimi in plaèilnimi programi itd. Moduli prodaje in shranjevanja so zelo priljubljeni.V vsakem podjetju je informacijski sistem nekoliko drugaèen, saj podjetnik izbere programe, ki so zanj najbolj praktièni.