Igraleevo depresijo

Vse pogosteje sli¹imo o tem, da se z njim sooèa pomembno podroèje dru¾be, namreè problem depresije. Mnogi od nas ne ¾elijo izstopati iz vsega, kar se zgodi z njihovim du¹evnim zdravjem. Praviloma je to prav zato, ker se potem preveè sramujemo. Mnogi gostje, zaradi sramote, preden se zavedajo, da se ne morejo spopasti drug z drugim, skrivajo to bolezen, namesto da bi uporabili du¹evno zdravje specialistov.

V èem je izpostavljena depresija in v kolik¹ni meri se lahko z njo ukvarjate? Prvi simptom, ki pripelje do tega, da se stvar dogaja s tesnim du¹evnim zdravjem, je stalna ¾alost in depresija ter izguba zanimanja in veselja do ¾ivljenja. Ritem biti ¾enska, ki trpi za depresijo, se zaène upoèasniti, zdravi zmanj¹ano samospo¹tovanje, kdaj in tudi moteno koncentracijo. Na vzpon gleda na mraèno, pesimistièno pot. Oseba, ki se odziva na depresijo, da je ¹e vedno motnja spanja, s katero ni v stanovanju, da bi si opomogla in poèivala. Najhuj¹i simptom depresije je zmanj¹anje ¾ivljenjske aktivnosti, kar vodi do samomora. Eden bi moral imeti, da je dober izhod iz zadnje bolezni njegova hitra obravnava. Dober psihiater v Krakovu lahko pomaga osebi, ki se prito¾uje zaradi depresije, z uporabo trajne in sistematiène farmakolo¹ke terapije. Najpomembnej¹a stvar je, da oseba, ki je postala depresivna in se odloèi, da jo sprejme, ravna strogo po priporoèilih, ki jih bo prejela od zdravnika. Drug pomemben korak k ponovni vzpostavitvi du¹evnega zdravja pri pacientu je plaèilo psihoterapevtske terapije in podpora iz kartice njenih najbli¾jih vlog. Zato je izjemno pomembno v boju proti bolezni. Ne smemo pozabiti, da oseba, ki se bori z depresijo, potrebuje posebno razumevanje, zato je seveda pomembno tekmovati z bolezensko vlogo skupine in na¹ih.