Fiskalni tiskalniki iz wroclawa

V vseh trgovinah, vkljuèno z internetom, pa tudi v frizerskih, kozmetiènih, medicinskih in individualnih salonih, so se pojavile blagajne. Èeprav mo¹ki ne potrebujejo vedno prevzeti potrdil, ki jih je izdal ponudnik storitev ali blagajnik v interesu, potem morajo poskrbeti za prevzem natisnjenega potrdila.

Vsak posnet & nbsp; fiskalni tiskalnik ima funkcijo tiskanja rokopisa in mo¾nost tiskanja potrdila o blagajni. Hkrati imetnik blagajne odloèi, ali je treba prejemke, ki predvidevajo poravnavo z davènimi organi, ¾igosati na dodatnem zvitku v papirnih skupinah ali pa jih je treba napisati le na digitalnem mediju.

V primeru stranke je prevzem iz blagajne njegova last. Nekateri kupci se prito¾ujejo, da jim raèun ni potreben, da je to dodaten papir, ki ga bodo v trenutku zavrgli, vendar za stranko ne more dati vozovnice. Davèni uradi vse pogosteje vodijo svoje ljudi v trgovine, na stojnice v komercialnih mestih ali za storitvene namene, da bi ugotovili, ali je stranka prejela potrdilo o prejemu. Dobra stvar je, ko je bil raèun natisnjen kupcu in ga stranka ni vzela. Take prejemke je treba unièiti. Èe bo raèun videti na vidnem mestu, stranka pa lahko ¾e zapusti trgovino, potem je izpis iz blagajne preveè podoben blagajni, ki se lahko kaznuje z davènim ¾igom, ker kupcu ne izda raèuna.

Ministrstvo za finance se je tudi odloèilo, da bo podprlo popularizacijo prejemanja prejemkov od blagajn. Konec leta 2015 je bila odprta loterijska loterija, v kateri lahko sodeluje vsak imetnik fiskalnih potrdil. Imetnik potrdila o prejemu, ki dokumentira nakup blaga ali storitev za vsoto, ki presega 10 PLN, lahko prihrani svoj raèun za dele loterije, vkljuèno z ¹tevilko blagajne, ¹tevilko izpisa, z navedbo zneska in datuma nakupa. Ideja dogodkov je nagraditi sreène prejemke z dragocenimi materialnimi nagradami, ki so bile pripravljene enkrat v maju. Enkrat na èetrtletje se dodatno izbolj¹a premijska kategorija prejemkov prejemkov. Imetniki tak¹nih posebnih potrdil, ki so jih do zadnjega èasa izdali frizerji in kozmetièarji in natanèno medicinske in zobozdravstvene ordinacije, lahko pripravijo tudi dodatne dragocene posebne nagrade.