Fiskalni tiskalnik

POS sistem (prodajno mesto je medsebojna postavitev v kratko celoto ustrezne kombinacije naprav, ki imajo namensko programsko opremo, ki naredi neodvisno delovno postajo, npr. Blagajno. Ta sistem preveri in zapi¹e najpomembnej¹e informacije, npr. Naèin plaèila, ime mo¹kega in njegovo ¹tevilko NIP, kraj izvedene transakcije in ime izdelka skupaj s ceno in davkom na dodano vrednost.

POS transakcije so posnete z razliènimi napravami. Do zadnjega so fiskalni tiskalniki, èitalniki èrtnih kod, POS tiskalniki (pred-raèuni in èitalniki magnetnih kartic. Ti polo¾aji so zdaj praktièno potrebni v objektih, ki registrirajo prodajo izdelkov ali storitev v masovni obliki. Obrazec, povezan z njim, je organiziran z odloki ministra za finance in dobrimi zakoni.Strokovnjaki na tem podroèju pripravljajo POS sisteme, prilagojene potrebam posameznih panog. Pred to knjigo poteka telefonski klic ali v ¾ivo, v katerem so predstavljena prièakovanja o slogu in njegovi igri. Obièajno se to prenese, preden se nalo¾ba ustvari. Nato se vzpostavi lokacija o¾ièenja in polo¾aj blagajn.POS sistemi so na drugaèen naèin povezani z gostinskimi in poslovnimi prostori, kot so restavracije, trgovine, bari, klubi, servisne toèke (po¹te, pisarne itd.Pravilna uporaba te ekipe v podjetju ali imenu bistveno izbolj¹a pretok podatkov med stranko in osebjem ter lastnikom. Z. Eksperimenti, izvedeni v odstotku poveèanja okolja v rezultatih uèinkovitega prenosa podatkov, so do 60%, hitrost storitev za stranke pa se poveèa za pribli¾no 25%, zato se transakcije izvajajo hitreje.Uvedba taktilnih POS sistemov v podjetju omogoèa delo na dolg in zanimiv naèin. Poleg tega lahko bolj produktivnost in donosnost nadzirate.