Evidenco prodajnih predpisov

Vivese Senso Duo OilVivese Senso Duo Oil. Učinkoviti priprave za izpadanje las

Zelo hiter razvoj tehnologije je naredil dana¹nje blagajne veliko razliènih funkcij, ki ne le gredo v evidentiranje prodaje, temveè tudi olaj¹ajo upravljanje enote, celo izbolj¹ajo storitve za stranke, skraj¹ajo èas, potreben za inventar, omogoèijo globok nadzor dela blagajne, kot tudi nadzor inventarja.

Za blagajne Novitus je znaèilna visoka funkcionalnost, znajo sodelovati s celo vrsto naprav, s katerimi se lahko pove¾emo, npr. Raèunalnik, èitalnik èrtne kode, bralnik magnetnih kartic in èitalnik èip kartic, terminal za plaèilne kartice ali elektronska lestvica. Z eno besedo, dana¹nje blagajne preidejo na nekaj veliko nevarnih elektronskih naprav kot tiste, ki so bile pred nekaj leti prav tako zelo zapletene strukture.

Katere vrste blagajn imamo? Obièajno delimo fiskalne blagajne na dve skupini - blagajne elektronske blagajne na kratko, ECR in elektronske blagajne Point of Sale-POS, znane tudi kot raèunalni¹ke blagajne. Ti dve vrsti blagajn imata precej drugaèen obseg mo¾nosti, ki je izpeljan iz njihovih tehniènih parametrov. Èe je to mogoèe, lahko blagajne ERC opravijo POS upravljanje z denarnimi sredstvi z zelo omejenimi mo¾nostmi ¹irjenja in organizacije ter se predstavijo z omejenim pomnilnikom in nalo¾ijo posebno programsko opremo. Pomnilnik RAM, ki je bistvenega pomena za blagajne ERC, ima zmogljivost 1 do 8 MG, tako da po nekaj letih uporabe ni veè ustrezen in je praktièno uporaben za spreminjanje. Obstaja vse bolj zanimiva razlika - èeprav je ERC prilo¾nost za povezovanje razliènih perifernih naprav, vkljuèno z raèunalnikom, ni mogoèe prodati raèunalni¹kega programa od vlade - blagajna je priporoèljiva nazadnje.

Med blagajnimi ERC loèimo:- prenosna gotovina - z majhnimi oblikami in majhnim obsegom funkcij. Zato obstajajo naprave, ki so med drugim namenjene tistim uporabnikom, ki izdajajo potrdila, katerih vsebina se ponovi.- blagajne z enojnimi sede¾i - lahko naredijo veè kot mobilne blagajne, lahko jih pove¾ete na celo lestvico, raèunalnik, poleg tega pa ¹e èitalnik kod in na ta naèin malo izbolj¹ate njihovo obliko.- sistemske blagajne - zagotavljajo veèja podjetja, kjer je veliko denarnih toèk.

POS blagajni - so izjemno tehnolo¹ko napredna skupina snemalnih naprav. Seveda jih je treba doloèiti z raèunalniki, ki so prilagojeni za bele¾enje prometa, poleg tega pa tudi izvajanje veè novih funkcij, ki so povezane s skladi¹èenjem blaga, in tudi njihova prodaja.