Blagajni ki raeun od leta 2018

Èe zaènete na¹e poslovanje, dobro preverite, ali vam ni treba kupiti neo & nbsp; checkouta in jo uporabljati vsak dan v svoji lastni funkciji. Poljski predpisi zelo skrbno in zelo nas obve¹èajo, kdo se ¾eli spomniti blagajne in kdo izda potrdila.

V letu 2015 je ¹tevilo davkoplaèevalcev, ki so bili upravièeni do pridobitve iz posebnih oprostitev za namen posedovanja blagajnih, znatno padle v svoji regiji, kar pomeni, da davèna blagajna postaja potreba za vedno veèjemu ¹tevilu dr¾avljanov.

Skupaj z najsodobnej¹imi doloèbami Zakona o DDV so vsi davkoplaèevalci v poljskem svetu tarèa uporabe blagajnih pri prodaji fiziènim osebam, ki ne poslujejo. Davèni zavezanci se veè spominjajo na obveznost uporabe blagajnih pri registraciji prodaje glede polo¾aja kmetov pav¹al. Samo tisti davkoplaèevalci, katerih letni dohodek presega 20.000 PLN, se morajo opremiti z davènimi valutami.

Prav tako je treba omeniti, da avtomobilske delavnice ne smejo biti blagajne, èe predmete, ki jih prodajajo, neposredno sestavijo v avtomobilih. V tak¹nih okoli¹èinah servisne delavnice avtomobilov ponujajo storitve, vendar ne prodajajo doloèenega blaga. Davèni uradi tudi nakazujejo, da v tem primeru na raèune, ki so bili zgrajeni za popravilo, ne vna¹amo sestavljenih delov, saj lahko doloèitev teh rezultatov ote¾uje enostavno odstranitev iz potrebe, da imajo blagajne.

V lastnem svetu iz blagajnih so tudi ponudniki elektriène energije in podjetja, ki zagotavljajo telekomunikacije, zavarovanje in finanène storitve, prav tako razpu¹èeni. Iz fotografije, ki jo lahko uporabijo, in podjetij, ki govorijo storitve, neposredno povezane s storitvami trga nepremiènin. Upo¹tevati je treba tudi, da za plaèilo na banènem raèunu ni potrebe tako za blagajne kot tudi za po¹tne dru¾be. Le taksisti in nova podjetja, ki opravljajo storitve potni¹kega prometa, ne morejo veè uporabljati izjeme za promet do 20.000 PLN.