Blagajna in terminal

Pri¹li so èasi, ko so davène naprave oznaèene s pravno normo. Obstajajo tudi elektronske institucije, ki se uporabljajo za bele¾enje prihodkov in vsoto davènih obveznosti iz transakcije na drobno. Za svojo krivdo se podjetnik lahko kaznuje s precej¹njo kaznijo, ki daleè presega njegov uspeh. Nihèe ne ¾eli nadzorovati tveganja in globe.Pogosto je mogoèe, da podjetje, ki se upravlja, obstaja na omejenem prostoru. Delodajalec ponuja lastne uèinke na omre¾je, obrat pa jih veèinoma skladi¹èi, je edini nezaseden prostor, zadnji, kjer je miza. Vendar pa so blagajne tako nepogre¹ljive, ko se uspeva v trgovini z velikim komercialnim prostorom.Ne razlikuje se v obliki ljudi, ki delajo nestacionarno. Te¾ko si je predstavljati, da podjetnik trguje z velikim finanènim skladom in ¹iroko bazo, potrebno za njeno zanesljivo uporabo. Na trgu so bile tudi mobilne fiskalne naprave. So majhne velikosti, trajne baterije in dobra storitev. Oblika je podobna terminalom za izdajo s plaèilno kartico. Zaradi tega je popoln pristop k mobilnemu delu, potem pa, na primer, ko moramo iti neposredno kupcem.Blagajne so velike tudi za kupce in ne samo za delodajalce. Zahvaljujoè prejemu, ki ga izda, kupec upa, da bo vlo¾il prito¾bo glede kupljene storitve. Da bi to potrdili, je to edini dokaz na¹ega nakupa blaga. To je tudi dokaz, da delodajalec dobro opravlja delo z zakonom in plaèa pav¹alni znesek za prodano blago, vkljuèno s storitvami. Kadar nastanejo razmere, da so finanèni sveti izkljuèeni ali ¾ivijo v rokah, lahko poroèamo uradu, ki bo spro¾il ustrezne to¾be proti delodajalcu. Grozi mu z visoko globo, vèasih celo z mislijo na sodi¹èu.Fiskalne naprave podjetnikom pomagajo tudi pri spremljanju financ v korporaciji. Vsak dan se na banki tiska dnevno poroèilo, ob koncu meseca pa lahko natisnemo celotno poroèilo, ki nas bo nauèilo, kako natanèno so na¹i prihodki. Zahvaljujoè temu lahko hitro preverimo, ali je eden od ljudi prevaral svoj denar ali pa je, ali je na¹a trgovina dobra.

Dobre blagajne