4 aplikacije elektronskega mikroskopa

Trenutno je metalurgija tisti del, ki ni le plastièni proces oblikovanja in livarstva, temveè ima tudi raziskavo struktur na makro meji. Ta naèrt obièajno vkljuèuje poskuse na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. Vendar so bili v metalurgiji uporabljeni le razlicni tipi mikroskopov. Danes so potrebne pri delu z in¾enirskimi ukrepi. Danes so metalografski mikroskopi zelo iskani na tem podroèju, ki so med drugim pridobljeni za preuèevanje odpadnih kovin ali njihovih prebojev. To je metoda slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo opazovanje strukture pri atomski stopnji in svetlobnih mikroskopih, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega v izdelku najdemo drugo vrsto mikrorazpok ali pa jih spro¾imo. Mo¾no je dodatno izraèunati fazni dele¾ in ¹e vedno doloèiti toène faze. Zaradi tega lahko doloèimo tudi ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter veliko razliènih pomembnih dejavnikov z metalur¹kega vidika. Na primer, pogosto bodo mikroskopska opazovanja novonastalega materiala kupljena za specifièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar lahko v prihodnosti prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je ¹e posebej pomembna, saj lahko zaradi tega hitro zaznavamo materialne napake. Vendar ne pozabite, da je ravnanje s to vrsto opreme obèutljivo. Iz zadnjega razloga bi morale izku¹nje na tem podroèju izpolnjevati le usposobljene osebe.